Plán obnovy: Získajte dotáciu na tepelné čerpadlo

 

DOTÁCIA NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU A TEPELNÉ ČERPADLO

Vďaka Plánu obnovy sa na Slovensku obnoví až 30-tisíc rodinných domov. Domácnosti, ktoré plánujú ušetriť aspoň 30% energie oproti pôvodnému stavu, môžu získať dotáciu aj na inštaláciu tepelného čerpadla, slnečných kolektorov a iných tepelných zdrojov.
Dopyt po tepelných čerpadlách stúpa. Dôvodom je predovšetkým neistota spojená s dodávkami plynu, zvyšujúce sa ceny elektriny a zmeny v dotáciách na malé obnoviteľné zdroje energie. Vďaka Plánu obnovy môže aj vaša domácnosť ušetriť na nákladoch za energie a zároveň prispieť k zvýšeniu kvality životného prostredia.

Viac o opatreniach z Plánu obnovy sa dozviete na tejto stránke: https://obnovdom.sk/opatrenia.php

 

proces žiadosti 1dotácia na tepelné čerpadlo 1

 

 

Kto môže čerpať dotáciu na tepelné čerpadlo?

O príspevok na tepelné čerpadlo môže v rámci obnovy domu požiadať každá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku. Je dôležité, aby ste boli vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý chcete obnoviť. Pri žiadosti sa berie do úvahy bezúhonnosť, či nemáte nedoplatky na daniach alebo sociálnom a zdravotnom poistení.

 

dotácia na tepelné čerpadlo 2

Štandardní prijímatelia

Majitelia rodinných domov, ktoré boli skolaudované pred rokom 2013, pričom požadovaná úspora energií musí byť v rozsahu 30 – 60%.

žiadateľ icon

Prijímatelia zo sociálnej alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny

Osoby, ktoré patria do sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny: 

 • osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoba starajúca sa o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoba žijúca v jednej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov alebo viacdetná rodina (aspoň jeden rodič so štyrmi a viac deťmi)

Viac podrobností o tom, kto môže čerpať dotáciu na tepelné čerpadlo, sa dozviete na tejto stránke: https://obnovdom.sk/o-programe.php v sekcii "Zistite, či ste oprávnený žiadateľ".

 

AKÝ NAJVYŠŠÍ PRÍSPEVOK MÔŽEM DOSTAŤ?

peniaze icon
Dotácia 60%
14 000 - 19 000 eur

 

• 14 000 eur 
pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu energie na úrovni 30 až 60% oproti stavu pred obnovou

• 19 000 eur
pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu energie viac ako 60% oproti pôvodnému stavu

Výška dotácie u bežného žiadateľa môže predstavovať maximálne 60% skutočne vynaložených oprávnených výdavkov. Zvyšných 40% si žiadateľ musí zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

peniaze icon
Dotácia 95%
15 000 eur

 

• 15 000 eur

Suma dotácie môže byť vo výške maximálne 95% oprávnených nákladov. Zvyšných 5% si žiadateľ zabezpečí z celkovej žiadanej sumy.

Viac podrobností o tom, aký najvyšší príspevok môžete čerpať, sa dozviete na tejto stránke https://obnovdom.sk/o-programe.php v sekcii "Zistite, aký príspevok môžete získať".


AKÉ PODMIENKY MUSÍM SPLNIŤ, ABY SOM DOSTAL PRÍSPEVOK?

 

dom icon

Čo musí byť predmetom obnovy v žiadosti?

Ak vo svojom dome plánujete inštaláciu tepelného čerpadla alebo iného zdroja energie a chcete na ňu získať dotáciu, je dôležité, aby ste v rámci žiadosti na obnovu domu tiež zahrnuli aspoň jedno z navrhovaných opatrení:

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strechy
 • Zateplenie strechy vrátane výmeny strešnej krytiny
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • Zateplenie podlahy na teréne

 

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu. Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo certifikátu.

Viac podrobností o tom, aké všetky podmienky musíte splniť, sa dozviete na tejto stránke https://obnovdom.sk/o-programe.php v sekcii "Uistite sa, či váš dom spĺňa podmienky".

 

OPRÁVNENÝ RODINNÝ DOM

Dom určený na obnovu sa musí nachádzať na území Slovenska a na liste vlastníctva musí byť evidovaný ako rodinný dom, ktorý bol skolaudovaný pred rokom 2013. Žiadateľ v ňom musí mať trvalý pobyt v RD (na obnovu, ktorého žiada finančné prostriedkov mechanizmu) pred zverejnením výzvy, t.j. najneskôr od 5. septembra 2022. Podmienka sa považuje za splnenú, ak aspoň jeden zo spoluvlastníkov má trvalý pobyt v RD podľa predchádzajúcej vety. Je dôležité, aby sa využíval na bývanie a mal vystavené projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát odborne spôsobilou osobou pred obnovou.

Dotácia sa nevzťahuje na:

 1. prípravné práce
 2. stavebné práce, ktoré začali pred 1. februárom 2020
 3. zariadenia, ktoré boli záväzne objednané pred 1. februárom 2020

UKONČENIE REALIZÁCIE

Je dôležité, aby obnova rodinného domu bola ukončená:

 • do 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti v prípade projektov, ktoré podliehajú stavebnému konaniu (stavebné povolenie, kolaudácia)
 • do 8 mesiacov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti v prípade projektov, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu (drobné stavby)

 

AKÚ NAJVYŠŠIU FINANČNÚ DOTÁCIU MÔŽEM DOSTAŤ NA TEPELNÉ ČERPADLO? 

Pre vyčíslenie výšky celkových oprávnených výdavkov sa využíva systém zjednodušeného vykazovania. To znamená, že výška výdavkov na obnovu sa určuje podľa rozsahu projektu. V prípade inštalácie zdroja energie sa výška dotácie pri tepelnom čerpadle pohybuje pri jednotlivých typoch nasledovne:

 

tepelné čerpadlo voda voda

tepelné čerpadlo Voda - Voda, Zem - Voda
alebo Vzduch - Voda 

Výška dotácie sa pohybuje
od 950 eur/kW 
maximálne do výšky 11 400 eur

tepelné čerpadlo vzduch vzduch

tepelné čerpadlo Vzduch – Vzduch

Výška dotácie sa pohybuje
od 420 eur/ kW 
maximálne do výšky 5 040 eur

 
Ako si môžem predložiť žiadosť? 

O príspevok môžete požiadať iba raz na ten istý rodinný dom.

Žiadosť si môžete podať prostredníctvom informačného systému po vyhlásení výzvy. V prípade, že túto možnosť nemáte, požiadajte o pomoc pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia v regionálnych kanceláriách po celom Slovensku.

Na predmet projektu nesmel byť v minulosti vyplatený finančný príspevok z iných verejných zdrojov ako z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň na projekt a ani žiadnu jeho časť nesmú byť po vyplatení prostriedkov v budúcnosti použité financie z iných verejných zdrojov.

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo? Postupnosť všetkých krokov - krok za krokom nájdete na tejto stránke:
https://obnovdom.sk/o-programe.php#request-filing

 

Chcem tepelné čerpadloarrow icon

Aktuality

9. 9. 2022
Na enormný záujem o tepelné čerpadlá reaguje aj štát svojou novou dotačnou schémou na podporu predaja tepelných čerpadiel. Viac sa dozviete tu
arrow icon

Dokumenty

Dokumenty a žiadosti na stiahnutie